Pracovná zdravotná služba za 1 €

Pracovná zdravotná služba:

Zamestnávate zamestnancov ? Na dohodu alebo hlavný pracovný pomer? Potom Vám štát ukladá povinnosť, zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.

Pracovná zdravotná služba slúži na ochranu zdravia zamestnanca, pred poškodením dlhodobým pôsobením faktorov práce na zdravie.

Je pracovná zdravotná služba povinná?


Od 1. Januára 2015 je povinná pracovná zdravotná služba (PZS) pre všetkých zamestnávateľov. Zamestnávatelia musia zabezpečiť zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, aj dohodárov. Podľa prechodných ustanovení je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie*, povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu najneskôr do 31. decembra 2014.

Pracovná zdravotná služba je stále povinná.

Poslanci NR SR svojím hlasovaním dňa 18.5.2016 rozhodli, že pracovná zdravotná služba je stále povinná. Meniť sa nebude. Návrh zákona neposunuli do druhého čítania.

Pracovná zdravotná služba je stále povinná.

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov
Schôdza
Schôdza č. 4
Dátum a čas
18. 5. 2016 17:22
Číslo hlasovania
20
Názov hlasovania
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 54) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania
Návrh neprešiel

celé hlasovanie si môžete pozrieť na pripojenom linku: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=37285

PZS za najlepšiu cena. Objednaj si teraz PZS a ušetri!

Garancia 20 % zľavy

Je pre teba PZS iba zbytočným výdavkom. Rýchlo nás kontaktuj. Pripravíme ešte lepšiu cenu za pracovnú zdravotnú službu skupiny 1 a 2. Vieme, že pracovná zdravotná služba je pre vás iba „zbytočný náklad“. Hlavne v prípade, že zamestnávate sám seba alebo rodinných príslušníkov. Alebo jednoduché nerizikové práce ktoré nepoškodzujú zdravie z dlhodobého hľadiska. Tieto práce sa zaraďujú do 1. skupiny pracovnej zdravotnej služby. Ide viac menej o administratívne evidovanie pracovnej zdravotnej služby. A preto cena tejto evidovania má byť čo najmenšia, aby ste sa mohli venovať svojmu biznisu.

PZS za najlepšiu cena

Pripravíme vám najlepšiu cenu. Stačí nás kontaktovať, telefonicky, emailom alebo formulárom.

Ing. Martin Hromada

mobil:0905 525 025

email: ing.hromada@gmail.com

Ing. Eva Môťovská

mobil: 0918792990

email: ing.motovska@gmail.com

Nemáš ešte cenovú ponuku? Tak si potom vyber z našej ceny ktorú nájdeš na na stránke PZS za 1€

PZS kategórie 1

Ide o práce ktoré z dlhodobého hľadiska nepoškodzujú zdravie. Práce pri ktorých sa nevyskytujú  záťaže prácou. Práce pri ktorých sa nevyskytujú pevne aerosoly, chemický faktor, hluk, vibrácie alebo otrasy, karcinogénne alebo mutagénne faktory, kožné senzibilizujúce faktory, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, optické žiarenie, biologický faktor, alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek, zvýšený tlak vzduchu, fyzická záťaž, psychická záťaž, teplo alebo chlad.

Vypracovať pracovnú zdravotnú službu pre tieto práce je tak ľahké. Stačí vyplniť formulár. Uhradiť poplatok a dokumenty Vám zašleme poštou. Dokumenty budú obsahovať:

  • faktúru – daňový doklad
  • zmluvu na zabezpečenie PZS na dané obdobie
  • zaradenie jednotlivých zamestnancov do kategórií

Pre viac odpovedí na vaše časté otázky pripravujeme stránku. Kde presnejšie vysvetlíme jednotlivé faktory práce.

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby je podrobne upravená v § 30d Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pracovná zdravotná služba v rámci zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami najmä:

  • hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
  • hodnotí zdravotné riziká , ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
  • vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
    poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia,
  • zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok,

Pracovná zdravotná služba | Kontakt

Kontakt
V prípade otázok a nejasností na tému „Pracovná zdravotná služba“ nás môžete kontaktovať v pracovné dni medzi 8:00 a 19:00 na telefonických linkách uvedených nižšie.

Pracovnú zdravotnú službu zabezpečujeme pre celú Slovenskú republiku

Ing. Martin Hromada
Auditor PZS
email: ing.hromada@gmail.com
mobil: 0905 52 50 28

Prevádzkovateľ web stránky je:
HML, s.r.o.
Kostolná Ves 156
972 26
IČO: 44513810
DIČ: 2022740060
IČ DPH: SK2022740060
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Odd: Sro, Vložka číslo: 21112/R